AUDITORIA D’ASSEGURANCES

  • Anàlisis de les seves cobertures i condicions actuals
  • Realització de proposta econòmica en idèntiques condicions asseguradores a les actuals
  • En cas de no acceptació, i només en els casos d’estalvi, establirem una minuta personalitzada